E-Stage

organization

組織図

人員配置

部署名 課名 係名 正社員 派遣・パート等 合計
総務部 総務課 ISO担当 1名 – 名 1名
庶務担当 1名 – 名 1名
経理課 経理係 1名 – 名 1名
営業部 営業課 営業係 8名 – 名 8名
事務係 2名 – 名 2名
施設管理部 施設管理課 焼却係 10名 – 名 10名
保全係 2名 1名 3名
修繕係 3名 – 名 3名
クリーンヒルこもろ係 7名 4 名 11名
埼玉事業所 3名 – 名 3名
業務部 業務課 事務係 2名 -名 2名
総合受付係 2名 1名 3名
第一プラント係 2名 -名 2名
第二プラント係 10名 -名 10名
解体係 5名 – 名 5名
車両係 11名 – 名 11名
車両コース係 20名 – 名 20名
合 計 90名 6名 96名
TOP